Služby

Geometrické plány

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení budovy (rodinného domu, garáže, přístavby, jiné stavby)
  • vyznačení vodního díla
  • průběh vytyčené – vlastníky upřesněné hranice pozemku
  • doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (PK)
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • vymezení věcného břemene inženýrské sítě, vymezení věcného břemene inž. sítě podle geodetické dokumentace skutečného provedení stavby sítě

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Vytyčení stavby na staveništi, terénní úpravy dle projektové dokumentace

Vyhotovení vytyčovacího protokolu pro kolaudaci stavby

Zaměření skutečného provedení stavby, terénní úpravy

Vytyčení inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn a další)

Zaměření inž. sítí

Výškopisné a polohopisné plány pro projektování stavby, terénní úpravy

Sledování svislých – vodorovných posunů (deformací) stavebních objektů

Kontrolní – ověřovací  měření objektů staveb

Zaměření a výpočet kubatur

Smlouvy pro vklad do katastru nemovitostí

Zajišťujeme odhady nemovitostí

Připojování bodů (stanovisek) do státní sítě metodou GNSS